Partnerbeleid

Het partnerbeleid van Intelligence Group heeft als doel om relaties, leveranciers en partners te informeren over de afwegingen en controles die Intelligence Group maakt bij het aangaan, onderhouden en behouden van relaties, leveranciers en partners. Hierbij gelden onderstaande punten:

1. Algemeen

Het uitwisselen van vertrouwelijke en persoonsgegevens met externe partners is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Om de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens te waarborgen, zijn de volgende richtlijnen opgesteld.

2. Geheimhoudingsverklaring

Bij de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen onze organisatie en externe partners is het verplicht om een geheimhoudingsverklaring op te stellen en te ondertekenen. Deze verklaring formaliseert het engagement van beide partijen om de verstrekte vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden.

3. Verwerkersovereenkomst

Bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen onze organisatie en externe partners wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend. Deze overeenkomst regelt de verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en waarborgt de naleving van de geldende (privacy) wetgeving.

4. Informatiebeveiligingseisen van IG

Externe partners dienen te voldoen aan de informatiebeveiligingseisen zoals vastgesteld door Intelligence Group. Dit omvat het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uitgewisselde gegevens te waarborgen.

5. ISO 27001 Certificering

Partners worden bij voorkeur geselecteerd op basis van hun ISO 27001-certificering. Dit certificaat bevestigt dat de partner voldoet aan internationaal erkende normen voor informatiebeveiliging, wat bijdraagt aan een verhoogd niveau van gegevensbescherming en beveiliging.

6. Continuïteit en Beëindiging van Samenwerking

Partners dienen aannemelijk te maken dat zij in staat zijn tot continuïteit in hun dienstverlening. Bij beëindiging van de samenwerking worden vooraf afspraken gemaakt over het veiligstellen van gedeelde data, waarbij alle relevante gegevens veilig worden overgedragen of verwijderd volgens overeengekomen protocollen.

7. Handhaving en Naleving

Dit beleid is van toepassing op alle uitwisselingen van vertrouwelijke en persoonsgegevens met externe partners en is bindend voor alle medewerkers die betrokken zijn bij dergelijke transacties. De naleving van dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en non-conformiteit kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

8. Definitie Externe partners

Bij Intelligence Group verstaan wij onder externe partners: Bedrijven/organisaties waarmee we samenwerken en streven om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, niet zijnde leveranciers.

9. Slotbepalingen

Dit beleid kan worden herzien en bijgewerkt om te voldoen aan veranderende regelgeving, bedrijfsbehoeften of technologische vooruitgang. Alle wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd aan de relevante belanghebbenden.