Arbeidsmarkt in Cijfers

Inzicht in de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt

Wil je op de hoogte blijven van de de meest actuele cijfers op de arbeidsmarkt? Meld je aan voor de maandelijkse Arbeidsmarkt in Cijfers update met het formulier onderin deze pagina.

Arbeidsmarktactiviteit
De arbeidsmarktactiviteit geeft aan hoe groot het actieve arbeidsaanbod is binnen de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers). Het zijn de mensen die nu actief op zoek zijn naar (ander) werk. Daarnaast is er een grote groep latente baanzoekers. Zij zijn niet actief op zoek naar ander werk, maar houden de arbeidsmarkt wel in de gaten.

01 Arbeidsmarktactiviteit

1,0 miljoen

Q1 2021 1.000
Q4 2021 2.000

Baanwisselingen
Dit cijfer geeft weer welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers) in de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk heeft gevonden. Het zegt iets over de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers hebben betrekking op mensen die een baan hebben gevonden bij een nieuwe werkgever. Interne baanwisselingen zijn niet meegenomen.

02 Baanwisselingen

1,7 miljoen

Q1 2021 157.000
Q4 2021 155.000

Sourcingsdruk
De sourcingsdruk geeft aan welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (exc. zzp’ers en ondernemers) minimaal op kwartaalbasis wordt benaderd door recruiters, werkgevers en/of bureaus voor een nieuwe baan. De sourcingsdruk hangt samen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe gewilder (schaarser) mensen zijn, hoe vaker ze worden benaderd.

03 Sourcingsdruk

37,7%

Q1 2021 32,4%
Q4 2021 35,2%

Werkloosheid
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en gepresenteerd in duizendtallen.

04 Werkloosheid

327.000

2021 mrt 439.000
2022 feb 336.000

Verwachte zoekduur
De verwachte zoekduur naar een baan is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. De duur van het sollicitatieproces, het gemak van het vinden van werk en de focus, motivatie en inzet van mensen zijn van invloed op de feitelijke zoekduur.

05 Verwachte zoekduur

3,6 mnd

Q1 2021 4,0
Q4 2021 3,7

Baanvinders met vast contract
De grafiek toont het aandeel mensen die de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk hebben gevonden (zie Baanwisselingen) en die direct een vast contract kregen.

06 Baanvinders met vast contract

37,4%

Q1 2021 35,6%
Q4 2021 36,1%

Tekort aan arbeidskrachten
Het percentage ondernemers die aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten. Het percentage heeft betrekking op het totale bedrijfsleven (excl. financiële instellingen en nutsbedrijven). De cijfers over het laatste kwartaal zijn nader voorlopig en kunnen eventueel nog wijzigen.

07 Tekort aan arbeidskrachten

34,2%

Q2 2021 12,8%
Q1 2022 27,7%

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De indicator is opgebouwd uit meerdere deelindicatoren die zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De resultaten hebben zes maanden een voorlopig karakter en kunnen in die periode eventueel nog wijzigen.

08 Vacature-indicator

0,74

2021 apr 0,48
2022 mrt 0,77

Vacatures
De cijfers hebben betrekking op het aantal ontstane/nieuwe vacatures en zijn gepresenteerd in duizendtallen. Het prognosemodel laat zien wat de verwachte ontwikkeling is voor de komende jaren. Input voor de prognose zijn onder andere de ramingen van het CPB en het UWV over de economie en de arbeidsmarkt.

09 Vacatures (incl. prognose)

Economische groei
De grafiek toont de economische groei (bbp-groei) per kwartaal. Het betreft de jaar-op-jaar groei, d.w.z. de groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De prognose is gebaseerd op de ontwikkeling van een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren. Klik op de link onder de grafiek voor meer informatie.

10 Economische groei (incl. prognose)

Update arbeidsmarkt eerste kwartaal 2022: Het regent records!
De situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds uitzonderlijker. Record op record wordt gebroken. Nog nooit was de krapte zo groot. Ook is de werkloosheid nog niet eerder zo laag geweest. Het aanbod van arbeid is dan ook klein, al is er wel sprake van iets meer beweging op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd neemt de vraag naar arbeid toe en worden mensen steeds vaker benaderd voor ander werk: de sourcingsdruk bereikte opnieuw een record.

  • De arbeidsmarktactiviteit, de mate waarin de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan, is in vergelijking met vorig kwartaal nagenoeg onveranderd gebleven. Ook ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 is er bijna geen verandering. Het is opvallend dat, ondanks de voor werknemers zeer gunstige arbeidsmarkt, de activiteit laag blijft. Iets minder dan één op de acht personen uit de Nederlandse beroepsbevolking (12,0%) is actief op zoek naar een nieuwe baan. Onder werkenden is dat slechts één op de dertien. Ook binnen de groep latente baanzoekers en de groep die helemaal niet op zoek is naar ander werk zien we de laatste kwartalen weinig beweging. De arbeidsmarktactiviteit verschilt sterk per beroep. Zie voor functiespecifieke inzichten ons online dashboard Giant.
  • Bij het aantal baanwisselingen is wel een duidelijke stijging terug te zien. Ten opzichte van het vorige kwartaal betekent de 19,6% die ander/nieuw werk vond een stijging van 157 duizend. Ook ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een vergelijkbare toename (+155 duizend). De mobiliteit ligt nu ongeveer op het niveau van 2018/2019.
  • De sourcingsdruk heeft met 37,7% in het eerste kwartaal wederom een record gebroken. Zowel ten opzichte van vorig kwartaal als ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een flinke toename. Nog niet eerder werden zoveel personen uit de Nederlandse beroepsbevolking benaderd door werkgevers/recruiters/bureaus voor een nieuwe baan. Waarschijnlijk ook ingegeven door de passiviteit van de beroepsbevolking (de lage arbeidsmarktactiviteit). De sourcingsdruk is een belangrijke indicator van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. De sourcingsdruk voor specifieke beroepen kan worden achterhaald via ons online dashboard Giant.
  • De werkloosheid in Nederland is zeer laag. Het werkloosheidspercentage is met 3,3% (maart 2022) zelfs beland op het laagste punt ooit. Het CPB voorziet in haar meest recente prognose (Centraal Economisch Plan, maart 2022) een lichte daling van de werkloosheid in 2022. De arbeidsmarkt blijft daarom naar verwachting krap.
  • Bij de de verwachte zoekduur naar een nieuwe baan zien we na een stabilisatie in de eerste helft van 2021 wederom een daling. Deze zoekduur is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. Met 3,6 maanden is de verwachte zoekduur de laagste ooit gemeten.
  • Het aandeel baanvinders dat direct een vast contract kreeg is wederom toegenomen. In het eerste kwartaal gaf 37,4% van de baanvinders aan dat ze direct een vast contract kregen (ten opzichte van 36,1% vorig kwartaal). Begin 2020 lag het aandeel weliswaar nog hoger, maar over een wat langere periode bezien is het aandeel nog altijd relatief hoog. De cijfers passen bij het beeld van een krappe arbeidsmarkt.

In 2021 ontstonden er net iets meer dan 1,4 miljoen nieuwe vacatures volgens het CBS. Dat is een zeer grote stijging ten opzichte van de ruim 1 miljoen nieuwe vacatures in 2020 en bovendien het hoogste aantal ooit. De vacaturegraad (het aantal vacatures t.o.v. het aantal banen van werknemers) bereikte met 16,4% ook een record (het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar  ligt op 11,6%). Het ongekende vacaturevolume ging (en gaat) bovendien gepaard met een beperkt aanbod van arbeid. De krapte op de arbeidsmarkt was dan ook niet eerder zo groot. De meest recente prognose van het CPB over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zijn doorgerekend in ons vacaturemodel. De verwachting is dat het aantal vacatures in 2022 en 2023 iets zal dalen naar 1,1 à 1,2 miljoen op jaarbasis.

De indicatoren op deze website worden periodiek geüpdatet. De cijfers op basis van ons eigen internationale arbeidsmarktonderzoek (ITAM) worden ieder kwartaal bijgewerkt. De overige indicatoren en modellen op deze pagina worden op maandbasis geactualiseerd.

 

Ons arbeidsmarktonderzoek wordt gewogen naar de omvang en samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het CBS hanteert sinds dit jaar een nieuwe meetmethode waardoor zowel werklozen als werkenden beter in beeld worden gebracht. Volgens de nieuwe methode is zowel het aantal werklozen als het aantal werkenden toegenomen. De resultaten uit ons arbeidsmarktonderzoek zijn met terugwerkende kracht herzien o.b.v. deze nieuwe meetmethode. Hierdoor kunnen op sommige punten kleine verschillen ontstaan met eerdere publicaties.

Maandupdate Arbeidsmarkt in Cijfers

"*" indicates required fields

Onze privacyverklaring versie 28 mei 2021.
Ik geef toestemming om de maandupdate Arbeidsmarkt in Cijfers van Intelligence Group te ontvangen en weet dat ik altijd kan uitschrijven.*
AVG*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
IG! solutions

Meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers van jouw doelgroep?

Wil je meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers voor jouw specifieke beroepsklasse? Met Giant, het DoelgroepenDashboard of een Talent Intelligence rapport krijg je meer inzicht in jouw doelgroep en hoe de actuele arbeidsmarkt er voor hen uitziet.