Value of RPO in Europe

Arbeidsmarkt in Cijfers

Inzicht in de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt

Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele cijfers op de arbeidsmarkt? Meld je aan voor de maandelijkse Arbeidsmarkt in Cijfers update met het formulier onderin deze pagina.

Arbeidsmarktactiviteit
De arbeidsmarktactiviteit geeft aan hoe groot het actieve arbeidsaanbod is binnen de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers). Het zijn de mensen die nu actief op zoek zijn naar (ander) werk. Daarnaast is er een grote groep latente baanzoekers. Zij zijn niet actief op zoek naar ander werk, maar houden de arbeidsmarkt wel in de gaten.

01 Arbeidsmarktactiviteit

1,01 mln

t.o.v. Q1 2022 50.000
t.o.v. Q4 2022 24.000

Baanwisselingen
Dit cijfer geeft weer welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers) in de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk heeft gevonden. Het zegt iets over de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers hebben betrekking op mensen die een baan hebben gevonden bij een nieuwe werkgever. Interne baanwisselingen zijn niet meegenomen.

02 Baanwisselingen

1,84 mln

t.o.v. Q1 2022 111.000
t.o.v. Q4 2022 3.000

Sourcingsdruk
De sourcingsdruk geeft aan welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (exc. zzp’ers en ondernemers) minimaal op kwartaalbasis wordt benaderd door recruiters, werkgevers en/of bureaus voor een nieuwe baan. De sourcingsdruk hangt samen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe gewilder (schaarser) mensen zijn, hoe vaker ze worden benaderd.

03 Sourcingsdruk

39,7%

Q1 2022 37,8%
Q4 2022 39,5%

Werkloosheid
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en gepresenteerd in duizendtallen.

04 Werkloosheid

343.000

2022 april 316.000
2023 maart 357.000

Verwachte zoekduur
De verwachte zoekduur naar een baan is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. De duur van het sollicitatieproces, het gemak van het vinden van werk en de focus, motivatie en inzet van mensen zijn van invloed op de feitelijke zoekduur.

05 Verwachte zoekduur

3,1 mnd

Q1 2022 3,6
Q4 2022 3,2

Baanvinders met vast contract
De grafiek toont het aandeel mensen die de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk hebben gevonden (zie Baanwisselingen) en die direct een vast contract kregen.

06 Baanvinders met vast contract

43,3%

Q1 2022 37,5%
Q4 2022 41,2%

Tekort aan arbeidskrachten
Het percentage ondernemers die aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten. Het percentage heeft betrekking op het totale bedrijfsleven (excl. financiële instellingen en nutsbedrijven). De cijfers over het laatste kwartaal zijn nader voorlopig en kunnen eventueel nog wijzigen.

07 Tekort aan arbeidskrachten

33,1%

Q2 2022 33,6%
Q1 2023 34,2%

Vacatures
De cijfers hebben betrekking op het aantal ontstane/nieuwe vacatures en zijn gepresenteerd in duizendtallen. Het prognosemodel laat zien wat de verwachte ontwikkeling is voor de komende jaren. Input voor de prognose zijn onder andere de ramingen van het CPB en het UWV over de economie en de arbeidsmarkt.

08 Vacatures (incl. prognose)

1,6 mln

2023 (progn.) 1,3 mln
2024 (progn.) 1,3 mln

Economische groei
De grafiek toont de economische groei (bbp-groei) per kwartaal. Het betreft de jaar-op-jaar groei, d.w.z. de groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De prognose is gebaseerd op de ontwikkeling van een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren.

09 Economische groei (incl. prognose)

10 Prognose economische groei

Het model is gebaseerd een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren, zie ook de grafieken hieronder. Afgezien van de uitzonderlijke coronaperiode met zeer grote uitslagen zowel omlaag als omhoog, lijken de gebruikte indicatoren goede voorspellers van de economische groei. Voor de prognose van de komende kwartalen is van elk van de indicatoren gekeken naar de gewogen gemiddelde trend in respectievelijk de afgelopen 24, 12 en 6 maanden (waarbij het recente verleden zwaarder wordt gewogen). Op basis van de trends in de onderliggende indicatoren wordt voor 2023 een lichte groei van 0,8% verwacht (dit is inclusief de realisatie van 1,9% groei in 2023Q1). De laatste kwartalen blijkt de gerealiseerde economische groei overigens steeds hoger dan wat op basis van de indicatoren/het prognosemodel verwacht wordt. Dat komt met name omdat de coronajaren (2020-2021) een grote impact hebben op de resultaten. Het prognosemodel exclusief de coronajaren is statistisch nog wat beter. Op basis van dat model wordt een groei van 1,3% verwacht.

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De indicator is opgebouwd uit meerdere deelindicatoren die zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De resultaten hebben zes maanden een voorlopig karakter en kunnen in die periode eventueel nog wijzigen.

11 Vacature-indicator

0,31

Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Hoe optimistischer of pessimistischer de consumenten gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het consumentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn. De grafiek toont het totale consumentenvertrouwen en specifiek het vertrouwen in de economische situatie de komende 12 maanden.

12 Consumentenvertrouwen

-38

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie de komende maanden zal toe- of afnemen.

13 Producentenvertrouwen

2,1

Uitzenduren
De grafiek toont de procentuele groei/afname van het aantal uitzenduren in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De uitzenduren worden niet in maanden, maar in perioden van vier weken gerapporteerd.

14 Uitzenduren

-17,4%

Beurskoers (AEX)
De AEX Index is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend. De grafiek toon de gemiddelde koers per maand.

15 Beurskoers (gem. maandkoers)

758,9

PMI
Het indexcijfer geeft het vertrouwen weer dat inkoopmanagers hebben in de economie. Hoe groter de PMI afwijkt van de 50, hoe groter ook de mate van verandering is op de economie. Een PMI boven de 50 wijst op een stijgende trend, een positieve economische verwachting. Een PMI van onder de 50 wijst op een trend naar beneden, een negatief marktgevoel.

16 PMI (Purchasing Managers' Index)

44,2

Huizenprijzen
Deze grafiek geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland. Het betreft de procentuele ontwikkeling van de verkoopprijzen t.o.v. dezelfde periode in het voorgaande jaar. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn afkomstig van het CBS en gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.

17 Huizenprijzen (% groei t.o.v. vorig jaar)

-4,4%

Update eerste kwartaal 2023: krapte houdt aan, vier op de tien mensen benaderd voor ander werk

De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd zeer groot. Cijfers over het eerste kwartaal laten zien dat het aanbod laag blijf: relatief weinig mensen zijn op zoek naar (ander) werk. Werkgevers zitten juist te springen om personeel. Dat uit zich niet alleen in veel (openstaande) vacatures, maar ook in het feit dat inmiddels vier op de tien mensen uit de beroepsbevolking worden benaderd voor een baan. De zogeheten souringsdruk was nog niet eerder zo hoog. Daar komt bij dat het zo maar eens zou kunnen zijn dat de hoge sourcingsdruk en de lage arbeidsmarktactiviteit elkaar versterken. Werkgevers gaan mensen meer/vaker benaderen omdat het actieve aanbod beperkt is. Tegelijkertijd kan het aanbod daardoor nog meer achterover leunen, in de wetenschap dat het vinden van (ander) werk nog nooit zo eenvoudig was en de kans dat men benaderd wordt om ergens te komen solliciteren/werken steeds groter wordt.

Hoewel veel mensen niet actief zoeken naar ander werk, werd er in het eerste kwartaal wel veel van baan gewisseld. Ruim 1,8 miljoen mensen vonden een baan, waarvan het grootste deel afkomstig was uit een andere baan. Bovendien werden er nog niet eerder zoveel vaste contracten uitgedeeld aan mensen die (ander) werk vonden.

  • De arbeidsmarktactiviteit, de mate waarin de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan, is in vergelijking met vorig kwartaal licht gestegen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 is er wel sprake van een daling. Ondanks de voor werknemers zeer gunstige arbeidsmarkt, is de activiteit nog altijd zeer laag. Eén op de negen personen uit de Nederlandse beroepsbevolking (11,4%) is actief op zoek naar een nieuwe baan. Onder werkenden is dat slechts één op de veertien. De groep latente baanzoekers – zij die niet zozeer actief op zoek zijn, maar wel open staan voor (ander) werk – is met 45,7% ongeveer vier keer zo groot als de groep actieve baanzoekers. De arbeidsmarktactiviteit verschilt sterk per beroep. Zie voor functiespecifieke inzichten ons online dashboard Giant.
  • Bij het aantal baanwisselingen is dit kwartaal een afvlakking terug te zien. Ten opzichte van het vorige kwartaal betekent de 20,8% die ander/nieuw werk vond een hele lichte daling (-3 duizend). Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is er wel sprake van een zeer forse toename (+111 duizend). De mobiliteit/dynamiek is de laatste kwartalen zeer hoog. Het betreft overigens niet uitsluitend mensen die van baan wisselen, al is dit wel de grootste groep binnen de ruim 1,8 miljoen baanwisselaars. Ook degenen die vanuit een niet-werkende situatie een baan hebben gevonden worden meegeteld. Wanneer de werkgelegenheid toeneemt wordt het aandeel van deze groep groter.
  • De sourcingsdruk heeft met 39,7% in het eerste kwartaal opnieuw een record gebroken. Zowel ten opzichte van vorig kwartaal als ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een toename. Nog niet eerder werden zoveel mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking benaderd door werkgevers/recruiters/bureaus voor een nieuwe baan. Waarschijnlijk ook ingegeven door de passiviteit van de beroepsbevolking (de lage arbeidsmarktactiviteit). De sourcingsdruk is een belangrijke indicator van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. De sourcingsdruk voor specifieke beroepen kan worden achterhaald via ons online dashboard Giant.
  • De werkloosheid in Nederland is zeer laag (3,4%, april 2023). In het tweede en derde kwartaal van 2022 liep de werkloosheid flink op, maar de laatste maanden is deze juist weer gedaald. Het CPB voorziet in haar meest recente prognose (maart 2023) voor 2023 een toename van de werkloosheid naar 3,9% oplopend naar 4,1% in 2024, maar dat is alsnog relatief laag. De arbeidsmarkt blijft daarom naar verwachting krap.
  • Bij de te verwachte zoekduur naar een nieuwe baan zien we wederom een daling. Deze zoekduur is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. Met 3,1 maanden is de verwachte zoekduur het laagst sinds de start van de metingen in 2011.
  • Het aandeel baanvinders dat direct een vast contract kreeg is flink gestegen. In het eerste kwartaal gaf 43,3% van de baanvinders aan dat ze direct een vast contract kregen (ten opzichte van 41,2% vorig kwartaal). Enerzijds hebben werkgevers te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt en proberen ze personeel te verleiden en/of te binden met een vast contract. Anderzijds ervaren ze een afkoelende economie en is er onzekerheid over de toekomst. Voorlopig lijkt het eerste zwaarder te wegen dan het laatste; het aandeel vaste contracten onder baanvinders was namelijk nog niet eerder zo hoog. Begin 2020, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, lag het aandeel vaste contracten voor baanvinders ook erg hoog. Daarna was er sprake van een daling, maar sinds eind 2021 neemt het aandeel vaste contracten onder baanvinders weer toe. De cijfers passen bij het beeld van een krappe arbeidsmarkt.

In 2022 ontstonden er bijna 1,6 miljoen miljoen nieuwe vacatures volgens het CBS. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 1,4 miljoen nieuwe vacatures in 2021. Wederom werd een record gebroken als het gaat om het aantal nieuwe vacatures. De vacaturegraad (het aantal vacatures t.o.v. het aantal banen van werknemers) bereikte met 17,4% ook een record (het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar ligt op 11,8%). Het ongekende vacaturevolume ging (en gaat) bovendien gepaard met een beperkt aanbod van arbeid. De krapte op de arbeidsmarkt was dan ook niet eerder zo groot. De meest recente prognose van het CPB en het UWV over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zijn doorgerekend in ons vacaturemodel. De verwachting op basis van het model is dat het aantal vacatures in 2023 zal afnemen tot net iets onder de 1,3 miljoen. Dit onder de veronderstelling dat economische groei terugvalt tot 1,6%, de werkloosheid oploopt naar 3,9% en het aantal banen van werknemers licht zal toenemen. In 2024 zal het aantal vacatures eveneens rond de 1,3 miljoen liggen. Het totaal aantal vacatures alsmede de vacaturegraad blijven daarmee relatief hoog.

 

De indicatoren op deze website worden periodiek geüpdatet. De cijfers op basis van ons eigen internationale arbeidsmarktonderzoek (ITAM) worden ieder kwartaal bijgewerkt. De overige indicatoren en modellen op deze pagina worden op maandbasis geactualiseerd.

Aanmelding nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

GDPR*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Solutions Intelligence Group

Meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers van jouw doelgroep?

Wil je meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers voor jouw specifieke beroepsklasse? Met Giant, het DoelgroepenDashboard of een Talent Intelligence rapport krijg je meer inzicht in jouw doelgroep en hoe de actuele arbeidsmarkt er voor hen uitziet.