Arbeidsmarkt in Cijfers

Inzicht in de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt

Wil je op de hoogte blijven van de de meest actuele cijfers op de arbeidsmarkt? Meld je aan voor de maandelijkse Arbeidsmarkt in Cijfers update met het formulier onderin deze pagina.

Arbeidsmarktactiviteit
De arbeidsmarktactiviteit geeft aan hoe groot het actieve arbeidsaanbod is binnen de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers). Het zijn de mensen die nu actief op zoek zijn naar (ander) werk. Daarnaast is er een grote groep latente baanzoekers. Zij zijn niet actief op zoek naar ander werk, maar houden de arbeidsmarkt wel in de gaten.

01 Arbeidsmarktactiviteit

886.000

Q3 2020 55.000
Q2 2021 31.000

Baanwisselingen
Dit cijfer geeft weer welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (excl. zzp’ers en ondernemers) in de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk heeft gevonden. Het zegt iets over de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers hebben betrekking op mensen die een baan hebben gevonden bij een nieuwe werkgever. Interne baanwisselingen zijn niet meegenomen.

02 Baanwisselingen

1,4 miljoen

Q3 2020 180.000
Q2 2021 26.000

Sourcingsdruk
De sourcingsdruk geeft aan welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (exc. zzp’ers en ondernemers) minimaal op kwartaalbasis wordt benaderd door recruiters, werkgevers en/of bureaus voor een nieuwe baan. De sourcingsdruk hangt samen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe gewilder (schaarser) mensen zijn, hoe vaker ze worden benaderd.

03 Sourcingsdruk

34,3%

Q3 2020 31,5%
Q2 2021 33,1%

Werkloosheid
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en gepresenteerd in duizendtallen.

04 Werkloosheid

251.000

Verwachte zoekduur
De verwachte zoekduur naar een baan is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. De duur van het sollicitatieproces, het gemak van het vinden van werk en de focus, motivatie en inzet van mensen zijn van invloed op de feitelijke zoekduur.

05 Verwachte zoekduur

3,9 mnd

Uitzicht op vast contract
De grafiek toont twee reeksen.
1) De mensen die de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk hebben gevonden (zie Baanwisselingen) en die direct een vast contract kregen.
2) Het percentage flexwerkers (excl. zzp’ers) dat verwacht een vast contract te krijgen bij afloop van hun huidige flexcontract.

06 Uitzicht op vast contract

41,8%

Tekort aan arbeidskrachten
Het percentage ondernemers die aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten. Het percentage heeft betrekking op het totale bedrijfsleven (excl. financiële instellingen en nutsbedrijven). De cijfers over het laatste kwartaal zijn nader voorlopig en kunnen eventueel nog wijzigen.

07 Tekort aan arbeidskrachten

30,4%

Vacature-indicator
De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De indicator is opgebouwd uit meerdere deelindicatoren die zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De resultaten hebben zes maanden een voorlopig karakter en kunnen in die periode eventueel nog wijzigen.

08 Vacature-indicator

0,87

Vacatures
De cijfers hebben betrekking op het aantal ontstane/nieuwe vacatures en zijn gepresenteerd in duizendtallen. Het prognosemodel laat zien wat de verwachte ontwikkeling is voor de komende jaren. Input voor de prognose zijn onder andere de ramingen van het CPB en het UWV over de economie en de arbeidsmarkt.

09 Vacatures (incl. prognose)

1,02M

Economische groei
De grafiek toont de economische groei (bbp-groei) per kwartaal. Het betreft de jaar-op-jaar groei, d.w.z. de groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De prognose is gebaseerd op de ontwikkeling van een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren. Klik op de link onder de grafiek voor meer informatie.

10 Economische groei (incl. prognose)

5

Update arbeidsmarkt derde kwartaal 2021
De arbeidsmarkt herstelt zich net zo snel als dat ze bij het begin van de coronauitbraak kromp. De ontwikkelingen van de eerste twee kwartalen zetten zich voort: de werkloosheid daalt, minder mensen wisselen van baan en de arbeidsmarktactiviteit is laag. Kortom: het aanbod van arbeid neemt af. Tegelijkertijd neemt de vraag naar arbeid toe en worden mensen steeds vaker benaderd voor ander werk: de sourcingsdruk was nog nooit zo hoog. De krapte op de arbeidsmarkt neemt hierdoor steeds verder toe.

  • De arbeidsmarktactiviteit, de mate waarin de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan, is in vergelijking met vorig kwartaal wederom gedaald (-31 duizend). Ook ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is er sprake van een afname (-55 duizend). Iets meer dan één op de tien personen uit de Nederlandse beroepsbevolking (10,7%) is actief op zoek naar een nieuwe baan. Onder werkenden is dat slechts één op de veertien (7,2%) en is de trend dalend. We zien verder dat het aandeel mensen dat helemaal niet op zoek is naar (ander) werk opnieuw is toegenomen (43,6%; +0,8%). De arbeidsmarktactiviteit verschilt sterk per beroep. Zie voor functiespecifieke inzichten het DoelgroepenDashboard en Giant.
  • Bij het aantal baanwisselingen zien we net als vorig kwartaal een flinke daling. Ten opzichte van vorig jaar betekent de 16,7% die ander/nieuw werk vond een daling van 180 duizend. Ten opzichte van vorig kwartaal is de afname met 26 duizend wat minder groot. De mobiliteit is duidelijk afgenomen. Dit terwijl de werkgelegenheid toeneemt. Dit betekent dat mensen die al werk hadden steeds minder vaak wisselen van baan.
  • De sourcingsdruk is met 34,3% in het derde kwartaal wederom toegenomen. Zowel ten opzichte van vorig kwartaal als ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een toename. Ruim één op de drie personen uit de Nederlandse beroepsbevolking werd minimaal één keer per kwartaal benaderd door een werkgever of bureau voor een nieuwe baan. De sourcingsdruk is een belangrijke indicator van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. De sourcingsdruk voor specifieke beroepen kan worden achterhaald via het DoelgroepenDashboard en Giant.
  • De werkloosheid liep als gevolg van de coronacrisis in eerste instantie snel op, maar sinds de tweede helft van 2020 is er sprake van een daling. Het werkloosheidspercentage is met 2,7% (november 2021) erg laag. Waarschijnlijk zal de werkloosheid wel weer iets oplopen met het op afbouwen van nood- en steunmaatregelen in het laatste kwartaal van 2021. Het CPB voorziet in haar meest recente prognose (augustusraming 2021) een werkloosheidspercentage van 3,4% voor 2021 oplopend naar 3,6% in 2022. Dat is een erg lage werkloosheid. De arbeidsmarkt blijft daarom naar verwachting krap.
  • Bij de de verwachte zoekduur naar een nieuwe baan zien we na een stabilisatie in de eerste helft van 2021 nu een daling. Deze zoekduur is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben voor het vinden van nieuw werk. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. Met 3,9 maanden is de verwachte zoekduur erg laag. Alleen begin 2020 was de verwachte zoekduur nog net iets lager.
  • Het aandeel flexwerkers dat verwacht een vast contract te krijgen bij afloop van hun huidige flexibele contract is opnieuw toegenomen. Het percentage steeg van 39,6% in het tweede kwartaal naar 41,8% in het tweede kwartaal. Dat aandeel is nog niet zo hoog geweest sinds de metingen in 2015 zijn begonnen. Het aandeel baanvinders dat direct een vast contract kreeg is wel wat afgenomen. In het derde kwartaal gaf 36,3% van de baanvinders aan dat ze direct een vast contract kregen (ten opzichte van 37,1% vorig kwartaal). Dat is vergelijkbaar met de periode eind 2018. Over een wat langere periode bezien is het aandeel nog altijd relatief hoog. De cijfers passen bij het beeld van een krappe arbeidsmarkt.

In 2020 ontstonden er net iets meer dan 1 miljoen nieuwe vacatures volgens het CBS. Dat is een flinke daling ten opzichte van de ruim 1,2 miljoen nieuwe vacatures in 2019. De vacaturegraad (het aantal vacatures t.o.v. het aantal banen van werknemers) lag met 12,1% niettemin nog steeds boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (11,1%). De vacaturegraad is vergelijkbaar met eerdere perioden zoals 2016/2017, 2008 en 2005. Jaren waarin de economie flinke groeide in tegenstelling tot forse krimp in 2020. De meest recente prognose van het CPB over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zijn doorgerekend in ons vacaturemodel. De verwachting is dat het aantal vacatures in 2021 en 2022 zal stijgen naar ruim 1,1 miljoen op jaarbasis. Daarna neemt de economische groei wat af en volgt ook een lichte daling van het aantal vacatures naar ongeveer 1 miljoen per jaar.

De indicatoren op deze website worden periodiek geüpdatet. De cijfers op basis van ons Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek worden ieder kwartaal bijgewerkt. De overige indicatoren en modellen op deze pagina worden op maandbasis geactualiseerd.

Maandupdate Arbeidsmarkt in Cijfers

"*" indicates required fields

Onze privacyverklaring versie 28 mei 2021.
Ik geef toestemming om de maandupdate Arbeidsmarkt in Cijfers van Intelligence Group te ontvangen en weet dat ik altijd kan uitschrijven.*
AVG*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
IG! solutions

Meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers van jouw doelgroep?

Wil je meer inzicht in arbeidsmarkt cijfers voor jouw specifieke beroepsklasse? Met Giant, het DoelgroepenDashboard of een Talent Intelligence rapport krijg je meer inzicht in jouw doelgroep en hoe de actuele arbeidsmarkt er voor hen uitziet.